Straffeloven burde belønne god compliance

Svindel er blevet en uvelkommen del af hverdagen for danske virksomheder. De fleste har på den ene eller anden måde været udsat for svindel i form af eksempelvis cybercrime, underslæb, mandatsvig, tyveri af forretningshemmeligheder, korruption eller hvidvask. Straffeloven burde belønne virksomheder, der med aktive compliance-programmer bekæmper svindel og anden kriminalitet.

Myndighedernes svar på virksomhedernes og deres ansattes manglende overholdelse af regler og decideret svindel har de seneste år primært gået i én retning. Flere regler, skrappere regler og hårdere straffe.

Virksomheder er – afhængig af størrelse, geografiske virkefelt, kompleksitet og brancheforhold – underlagt en tsunami af regler af forskellig karakter og kompleksitet – og begrænsede ressourcer gør det ofte vanskeligt at sikre overholdelse af alle nuancer af den uendelige strøm af lovgivning og anden regulering, herunder i form af domme, der løbende vedtages eller afsiges i de enkelte lande og ikke mindst i EU.

Der er i virksomhederne i de senere år kommet et stigende fokus på selvkontrol og procedurer og systemer til at undgå svindel og overholde reglerne. Især større virksomheder har i de senere år arbejdet med compliance og har ofte særlige medarbejdere eller afdelinger – ofte meget mandskabstunge – til varetagelse af denne rolle.

I myndighedernes arbejde med at bekæmpe svindel bliver det et tidssvarende næste skridt at se på strafferetten og mulighederne for at straffe virksomheder for systemsvigt og for medarbejderes strafbare adfærd som et led i deres arbejde. Det vil derfor også give god mening at skabe nogle positive incitamenter for virksomheder etablering af effektive forebyggende foranstaltninger og gode samarbejde med myndighederne.

Det kan derfor være en ide for det første, at lade det stå direkte i straffeloven, at etablering og implementering af et effektivt compliance-program i en virksomhed og en virksomheds fulde samarbejde med myndighederne i forbindelse med opklaring af en overtrædelse kan være en formildende omstændighed og eventuelt give anledning til straffritagelse, hvis en medarbejder alligevel overtræder reglerne.

For det andet kunne det indgå i anklagemyndighedens vejledning om strafansvar over for virksomheder, efter hvilke kriterier der skal foretages dels en bedømmelse af compliance-programmer og deres effektivitet, og dels af en virksomheds samarbejde med myndighederne for at kunne give anledning til formildelse af straffen eller strafbortfald.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *