Derfor kom Parken-sagen ikke i Højesteret

Den meget omtalte sag om kursmanipulation med aktier i Parken Sport & Entertainment har nu fundet sin afslutning. Sagen kommer ikke i Højesteret, har Procesbevillingsnævnet netop afgjort. Se her den juridiske baggrund for, at Parken-sagen ikke kom igennem nåleøjet til Højesteret.

Landsrettens dom i en ankesag kan normalt ikke indbringes for Højesteret, men Procesbevillingsnævnet kan tillade, at sådanne straffedomme indbringes for Højesteret som tredje instans, hvis sagen er af principiel karakter, eller der foreligger særlige grunde.

Østre Landsret skærpede i marts måned kraftigt byrettens dom om kursmanipulation med ubetingede fængselsstraffe på 1,5 års fængsel til både selskabets daværende administrerende direktør og bestyrelsesformand samt konfiskation af henholdsvis 800.000 kr. og 9 mio. kr. Dertil blev selskabet idømt en bøde på 13 mio. kr.  Direktøren og bestyrelsesformanden ønskede at anke dommen til Højesteret og indgav derfor ansøgning til Procesbevillingsnævnet.

Loven anviser tre muligheder for at få en straffesag i Højesteret:

 1. For det første kan anken støttes på, at landsretten har anvendt loven urigtigt, for eksempel ved at landsretten har misforstået en regel eller ikke taget højde for EU-regulering eller lignende.
  I denne sag har Procesbevillingsnævnet, der i øvrigt består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en juraprofessor, åbenbart ikke fundet fejl ved den retlige vurdering af sagen. I øvrigt i modsætning til en tidligere dom om kursmanipulation fra Vestre Landsret, der af Højesteret sidste år blev hjemvist til fornyet behandling ved Vestre Landsret, netop fordi juraen var blevet behandlet afgørende forkert.
 2. For det andet kan anken støttes på, at den idømte straf ikke står i passende forhold til lovovertrædelsen.
  I denne sag har Procesbevillingsnævnet anset strafudmålingen – trods dens længde, og at den var ubetinget – for at være i orden. Det forhold, at landsretten afsagde en ubetinget dom i sagen, må således anses for at være i tråd med fast højesteretspraksis for kursmanipulationssager. For så vidt angår straffens længde må denne også anses for at være i overensstemmelse med tidligere praksis, når der henses til, at den skærpede bestemmelse i straffeloven om kursmanipulation blev brugt – samt til den systematiske og langvarige overtrædelse af reglerne og til anvendelse af et samlet beløb på over 100 mio. kr. ved kursmanipulationen.
 3. For det tredje – og ikke relevante i denne sag – kan en anke støttes på, at der har været fejl ved rettergangen, altså formelle fejl ved landsrettens dom eller behandlingen af sagen.

Derimod kan anken ikke støttes på en forkert bevisvurdering af den tiltaltes skyld. Denne vurdering ligger altid fast efter landsrettens behandling og kan ikke senere ændres.

I Parken-sagen mente Procesbevillingsnævnet således ikke, at sagen opfyldte nogen af de tre betingelser, og sagen kom derfor ikke igennem nåleøjet til Højesteret – uanset dens høje profilering i medierne.

4 responses to “Derfor kom Parken-sagen ikke i Højesteret

 1. Fornem forklaring for os lægmænd. Vil nævnets afvisning få indflydelse på, hvad Clipper gør i sin erstatningssag, tror du?

 2. Procesbevillingsnævnet har selvstændigt besluttet, at en beslutning ikke skal begrundes og derved hemmelig.
  Det er derfor stort set umuligt at vide, hvad der ligger til grund for en afvisning.

 3. Der er i straffeloven en mulighed for, at en forurettet person eller virksomhed kan få behandlet et erstatningskrav under straffesagen, hvis kravet er opstået i forbindelse med den strafbare handling – medmindre det vil være til ulempe for selve straffesagens behandling at behandle kravet.

  I Clipper-sagen fandt Østre Landsret, at det ville være for besværligt for straffesagens behandling at tage kravet med under straffesagen. Clipper blev dermed henvist til selv at sagsøge Parken.

  Uden at kende nærmere til Clipper-sagen vil det normalt være et godt udgangspunkt for afgørelsen af en erstatningssag, hvor skaden er indtruffet som en følge af den strafbare handling, hvis der er afsagt en endelig fældende straffedom om de samme temaer. Der vil efter en endelig dom normalt heller ikke være anledning til at udsætte erstatningssagen yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *