OW Bunker-straffesagen – hvad bliver interessant at følge?

Bagmandspolitiet har nu rejst tiltale i den meget omtalte sag om OW Bunker. Se her en række af de interessante aspekter ved straffesagens behandling.

En tidligere direktør for et datterselskab i Singapore i OW Bunker-koncernen er blevet tiltalt for mandatsvig over for selskabet og koncernen ved uberettiget at have givet kredit for mere end 800 millioner kroner i en periode på cirka 1½ år.

Tiltalen vedrører datterselskabets kreditgivning til et andet singaporeansk selskab – en kreditgivning som efter anklagemyndighedens opfattelse lå udenfor direktørens mandat. I forbindelse med oprydningen af forholdene i OW Bunker-koncernen er det blevet antaget, at denne kreditgivning var en meget væsentlig del af årsagen til den meget pludselige og uforudsete konkurs.

Bagmandspolitiet har siden OW Bunker-koncernens økonomiske sammenbrud i november 2014 efterforsket forholdene i og omkring OW Bunker-koncernen.

Anklagemyndigheden har ved tiltalerejsningen tilsyneladende lagt til grund, at forholdet er blevet begået i Singapore og uden, at den danske ledelse – hvoraf to tidligere har været sigtet, herunder nu afdøde administrerende direktør Jim Pedersen – har været involveret. Dermed har anklagemyndigheden også besluttet, at der – for så vidt angår denne kreditgivning – ikke er grundlag for at indlede strafferetlig forfølgning mod ledelsen eller andre fra det danske moderselskab OW Bunker A/S.

Udover straffesagen mod den nu tiltalte efterforsker bagmandspolitiet stadig, om der er grundlag for at rejse tiltaler mod den tidligere ledelse for at have afgivet utilstrækkelige oplysninger i de selskabsmeddelelser, som blev udsendt før konkursen. Desuden verserer der for de danske domstole en række erstatningssager anlagt af tabslidende aktionærer mod den tidligere ledelse og ejere.

Følgende forhold bliver interessante at følge i den kommende straffesag:

  1. Helt centralt for afgørelsen af den tiltaltes skyld bliver om den danske ledelse – som påberåbt af forsvareren for den tiltalte – har været bekendt med størrelsen af det her omhandlede engagement. Det bliver derfor særdeles interessant at følge den tiltalte og hans forsvarers forsøg på at bevise, at den danske ledelse af OW Bunker var bekendt med kreditgivningen og dens størrelse.
  2. Da forbrydelsen tilsyneladende er begået i Singapore, kan det blive en vanskelig udfordring for anklagemyndigheden at gennemføre bevisførelsen, herunder ved afhøring af mulige vidner bosat i diverse oversøiske destinationer. Spørgsmålet er således i hvilket omfang og med hvilken tidshorisont, de forskellige lokale myndigheder i Singapore og eventuelle andre steder vil og kan yde retshjælp til de danske myndigheder.
  3. Anklagemyndigheden har valgt at undlade at strafforfølge den tidligere finansdirektør i OW Bunker. Spørgsmålet er, om han vil blive indkaldt af anklagemyndigheden som vidne i sagen, og om han – som en del kunne tyde på – vil afgive en forklaring til underbygning af anklagemyndighedens påstand i sagen.
  4. Der er rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 280 om mandatsvig – og kun efter den bestemmelse. Et af de afgørende spørgsmål for at kunne straffe efter denne bestemmelse er, om anklagemyndigheden kan bevise, at den tiltalte havde forsæt til vinding på OW Bunkers bekostning – måske i form af fordele opnået ved deltagelse i en bonusordning.
  5. I sidste ende kan en domstol alligevel dømme den tiltalte for en mindre alvorlig paragraf ud fra et princip om “det mindre i det mere”, hvis anklageskriftets formulering giver mulighed for dette. Det vil i dette tilfælde sige overtrædelse af straffelovens § 299, stk. 1, om at påføre et selskab et betydeligt formuetab ved tilsidesættelse af en pligt til at varetage et selskabs interesser. Bestemmelsen er dog sjældent anvendt.
  6. Strafferammen for mandatsvig er normalt 1½ års fængsel, men vil under særligt skærpende omstændigheder kunne stige til 8 års fængsel. Med den efter tiltalen involverede eksorbitante kreditgivning er der næppe tvivl om, at den tiltalte i tilfælde af domfældelse står til en straf tæt på den maksimale strafferamme. Strafferammen efter straffeloven § 299, stk. 1, er derimod kun på 1½ års fængsel.

Straffesagen vil – uanset dens betydelige størrelse og alvor – blive ført som en byretssag ved Retten i Aalborg med normalt en enkelt juridisk dommer og to lægpersoner som domsmænd. Det er endnu ikke besluttet, hvornår straffesagen kan begynde.

2 responses to “OW Bunker-straffesagen – hvad bliver interessant at følge?

  1. Med en afdød adm dir. og en forhenv. CFO,der i så fald skal vidne mod “sig selv” er det svært at se hvorledes andre end Singapore- direktøren kan blive dømt for koncernens fallit. Dette friholder formodentlig også bestyrelsen – med flere prominente navne- for ansvar,da de ifølge mine oplysninger ikke var orienterede om lånefaciliteten i Singapore. Det man kan undre sig over er alene, hvorledes ledelsen har orienteret bestyrelsen om den eksplosive udvikling i datterselskabsomsætningen i Singapore-selskabet; et forhold der heller ikke er nævnt i børsprospektet.

  2. Hvis bestyrelsen – med indtil flere såkaldt prominente navne – ikke har undret sig over, og stillet spørgsmål til, den massive stigning i debitorer (tilgodehavender hos kunder), som var så enorm, at den klart kunne ses i de konsoliderede regnskabstal, så bør de have deres skolepenge tilbage. Et er stigningen i datterselskabets omsætning, men da stort set alt salg jo skete på særdeles lange kreditter, har stigningen i debitortilgodehavender været endnu mere eksplosiv.

    Al logik taler for at både CEO og CFO har været fuldt orienteret. Ellers har de lige som bestyrelsen i ansvarspådragende grad sovet i timen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *