Danmark til eksamen i hvidvask

Den internationale organisation Financial Action Task Force (FATF) har for nyligt fremlagt sin rapport om hvidvask og terrorfinansiering i Danmark. Danmark består kun lige akkurat sin internationale “eksamen” og får i rapporten bl.a. kritik for at afsætte for få ressourcer og give for milde straffe, og i det hele taget ikke have en tilstrækkelig national strategi til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terror.

Rapporten er interessant i disse tider, hvor håndteringen af hvidvask har trukket overskrifter,  hvor erhvervsministeren har bebudet en række stramninger og tiltag, og hvor en ny hvidvasklov (se loven her) baseret på et nyt EU-direktiv lige er trådt i kraft.

Rapporten gennemgår effektiviteten af Danmarks bestræbelser på at undgå, opdage, undersøge og retsforfølge hvidvask og terrorfinansiering.  De mest centrale konklusioner i rapporten kan kortfattet gengives således:

  • Danmark har ikke en national strategi på området
  • Risikoen for hvidvask og terrorfinansiering er ikke tilstrækkeligt bedømt eller opdateret, og der er ikke implementeret de nødvendige foranstaltninger til at nedsætte denne, herunder etablering af en risikobaseret tilgang til tilsynet med de finansielle institutioner mv. med mere håndhævelse og mere tilsyn
  • Danmark har på den operationelle side opnået et effektivt niveau vedrørende efterforskning og tiltale af terrorfinansiering og internationalt samarbejde, og at det anbefales, at denne indsats også prioriteres vedrørende hvidvask

Se hele FAFT-rapporten om Danmark


For få ressourcer og for milde straffe

Apropos debatten om politiets ressourcer kritiserer FATF, at det danske hvidvasksekretariat i SØIK er ineffektivt, fordi det er underbemandet og mangler selvstændighed i driften. FATF finder desuden, at det danske retssystem er for mildt, når det gælder straffe for hvidvask, hvor den normale maksimale fængselsstraf på 1,5 års fængsel i almindelige sager om hvidvask, ifølge FATF ikke er proportionel eller tilstrækkeligt afskrækkende.

Rapporten anbefaler således, at der bør udarbejdes risikovurderinger samt en national strategi på området, ligesom samarbejdet mellem de relevante instanser skal forbedres. Desuden skal Danmark blive bedre til at indsamle og opbevare data om hvidvask og terrorfinansiering.

Af rapporten fremgår det endelig, at de danske myndigheder vurderer, at der årligt foregår hvidvask for omkring 2,8 mia. euro.

FATF er et mellemstatsligt samarbejde, etableret i 1989 med formålet på verdensplan at arbejde for en mere effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Politisk aftale om hvidvask
Den endelige rapport fra FATF, der forelå i udkast i en endnu hårdere udgave i januar 2017, og hvor Danmark blev bedømt på linje med Honduras og Bangladesh, kommer i kølvandet på en omfattende politisk aftale indgået 21. juni 2017. Se aftalen her

Formålet med aftalen var at bekæmpe hvidvaskning af penge langt mere effektivt, og aftalen indeholdt et omfattende katalog af initiativer, der skal skabe langt bedre muligheder for at håndhæve lovgivningen om hvidvask effektivt og sikkert.

Det fremgik herunder, at der skal ske en skærpelse af sanktionerne og af rådgiveransvaret, mulighed for inddragelse af virksomhedens tilladelse ved grove overtrædelser, forhøjelse af strafferammen for hæleri, selvstændig hvidvaskbestemmelse i straffeloven, udarbejdelse af en samlet hvidvaskstrategi og øgede ressourcer til hvidvasktilsyn og dialog med den finansielle sektor.

Håbet må være, at Danmark fremover – trods det ringe eksamensresultat – vil klare sig lidt bedre ude i det virkelige liv med at komme hvidvask og terrorfinansiering til livs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *