Roskilde Bank – bag om landsrettens dom

Meget er sagt og skrevet om konkursen i Roskilde Bank, hvor landsretten tirsdag har frifundet både den tidligere ledelse og bankens eksterne revision. Vi gennemgår her de juridiske aspekter af sagen, som uden tvivl er et af de mest centrale retsopgør efter den finansielle krise.

Efter 112 dage i Østre Landsret faldt der kl. 10.00 tirsdag den 7. november dom i erstatningssagen anlagt af Finansiel Stabilitet mod den tidligere ledelse og eksterne revision i Roskilde Bank. Sagen handler om driften af Roskilde Bank i perioden fra 2005 og indtil bankens kollaps i august 2008. Banken er efterfølgende erklæret konkurs.

Betalingskrav på 1 mia. kr.
I sagen havde Finansiel Stabilitet nedlagt påstand om et betalingskrav på 1 mia. kr. mod den tidligere ledelse af Roskilde Bank og bankens eksterne revision.

For det første gjorde Finansiel Stabilitet gældende, at de sagsøgte ledelsesmedlemmer havde handlet uforsvarligt i forbindelse med bankens generelle drift, at den eksterne revision havde tilsidesat sine pligter efter revisionslovgivningen, og at de sagsøgte var årsag til hele bankens konkurs.

For det andet mente Finansiel Stabilitet, at der forelå et erstatningsansvar for bankens tab på ti konkrete lånesager.

Derudover havde Finansiel Stabilitet rejst krav mod den tidligere ledelse for tab som følge af bankens rådgivning i forbindelse med to aktiesalgskampagner og bankens salg af produktet Aktiv Boliginvest.

Under sagen indgik en række overvejelser for så vidt angår bedømmelsen af bankens generelle drift og de enkelte lånesager, herunder:

 • Betydningen af ledelsens forretningsmæssige skøn – den såkaldte “business judgement-rule”
 • Betydningen af bankens omfattende anvendelse af de såkaldte “presserende bevillinger” og af bankens lånefinansierede køb af aktier i banken til udvalgte kunder
 • Betydningen af Finanstilsynets gennemgang af lånesagerne i forbindelse med tilsynets undersøgelser af banken
 • Betydningen af tidspunktet for bevillingen af lånene og af efterfølgende udvidelser af engagementerne
 • Hvorvidt der var sket en overtrædelse af lov om finansiel virksomhed eller bankens interne kreditpolitik

De sagsøgte i sagen mente alle, at de skulle frifindes.

Alle frifundet
Landsretten konkluderede blandt andet i sin grundige dom på 554 sider følgende:

 • At der forelå kritisable forhold i forbindelse med driften af banken, herunder at banken som led i en strategi om vækst i vidt omfang anvendte såkaldte “presserende bevillinger”, hvor bestyrelsen først efterfølgende tog stilling til udlån ydet på et lavere niveau i banken
 • At banken i meget væsentlig grad havde været eksponeret mod den konkjunkturfølsomme ejendomsbranche
 • At disse forhold dog ikke gav landsretten tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at ledelsen generelt betragtet havde drevet banken uforsvarligt

For så vidt angår de konkrete forhold anførte landsretten blandt andet følgende:

 • At retten lagde til grund, at der i et vist omfang reelt ikke blev foretaget en kreditvurdering, og at dette har været ansvarspådragende  for direktionen og bestyrelsen
 • Men at Finansiel Stabilitet imidlertid ikke kunne opgøre sit tab i forbindelse hermed, og at landsretten derfor ikke havde det fornødne grundlag til at foretage et skøn over et tab

Derfor blev direktionen og bestyrelsen frifundet i Østre Landsret.

For så vidt angår bankens eksterne revision fandt landsretten ikke grundlag for et erstatningsansvar. Den eksterne revision blev derfor ligeledes frifundet.

Næstsidste kapitel?
Dommen ligger i umiddelbar forlængelse af Østre Landsrets dom i Capinordic-sagen og Amagerbank-sagen, hvor Østre Landsret og Lyngby Ret også afviste Finansiel Stabilitets påstand om, at bankerne generelt var drevet uforsvarligt. Dommens konklusion på dette punkt var derfor ikke overraskende.

Det bliver interessant at følge, om Finansiel Stabilitet vælger at anke landsrettens afgørelse i Roskilde Bank-sagen til Højesteret.

2 responses to “Roskilde Bank – bag om landsrettens dom

 1. Det har været et umenneskeligt pres, som de anklagede har levet under i 8 år. Det vil være fejt at anke til højesteret og sende regningen til skatteyderne.

 2. De anklagede er udelukkende frifundet, fordi tabet ikke er opgjort. Rent jura. Der står i dommen, at de er skyldige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *