Usædvanlig sag om markedsmanipulation

En sag om markedsmanipulation har haft en usædvanlig omfattende rundtur i retssystemet og har været behandlet ikke mindre end fem gange i danske retssale. Vi ser nærmere på en af de nye sager om markedsmisbrug, som er blevet afgjort efter ikrafttrædelsen af den nye markedsmisbrugsforordning.

Der har i de senere år været betydelig mediefokus og politisk bevågenhed omkring kriminalitet begået i forbindelse med børsforhold, og der har været behandlet en række sager på området med forskellige resultater ved retterne i Danmark.

Efter markedsmisbrugsforordningen i sommeren 2016 trådte i kraft, har Højesteret behandlet flere sager om markedsmisbrug, herunder en interessant sag om markedsmanipulation. Sagen har været behandlet særdeles grundigt i det danske retssystem, herunder ved en byretsafgørelse, to landsretsafgørelser og to højesteretsafgørelser.

Sagen omhandlede følgende situation:

En selskabsejer og en finanschef i en bank havde op til nytår telefonisk drøftet mulighederne for at handle en ejendomsobligation, som selskabsejeren i forvejen ejede en betydelig portefølje af. Efterfølgende afgav selskabsejeren på vegne af sit selskab og gennem banken en købsordre på obligationen på kurs 35 (som siden annulleredes) og senere en købsordre på kurs 30, selvom obligationen sidst var handlet til kurs 1,1. Det blev efterfølgende matchet af en modsatrettet salgsordre, hvorved markedskursen på årets sidste handelsdag steg til en lukkekurs på 30. Det medførte, at selskabets obligationsbeholdning blev forøget fra nominelt 25 mio. kr. til nominelt 45 mio. kr.

Et flertal i byretten frifandt de tiltalte for alle tiltaler, og Vestre Landsret stadfæstede frifindelserne.

Efter anken til Højesteret anmodede forsvarerne i sagen om en præjudiciel afgørelse om fortolkningen af bestemmelserne om kursmanipulation. Forsvarerne gjorde gældende, at sagen indeholdt EU-retlige fortolkningsproblemer, som kunne begrunde en forelæggelse for EU-Domstolen. Højesteret traf ved en kendelse af 30. juni 2016 afgørelse om ikke at tage forsvarernes anmodning om en præjudiciel afgørelse i sagen til følge.

Højesterets traf afgørelse i selve sagen i august 2016 ved at ophæve landsrettens dom og hjemvise sagen til fornyet behandling ved landsretten med en bemærkning om, at landsretten ved vurderingen af sagen havde anvendt loven urigtigt.

Vestre Landsret har fornyeligt igen afsagt dom i sagen. Ved dommen blev selskabet og dettes direktør denne gang fundet skyldig i markedsmanipulation. Selskabet blev idømt en bøde på 100.000 kr., og direktøren blev idømt fængsel i 30 dage, der blev gjort betinget.

Banken og dennes finanschef blev frifundet for at have medvirket til markedsmanipulationen, men de blev i stedet dømt for ikke at have underrettet Finanstilsynet om transaktionerne. Banken blev idømt en bøde på 25.000 kr., og finanschefen blev idømt en bøde på 10.000 kr.

Læs dommens præmisser

Nu bliver det interessant at se, om sagen skal behandles i Højesteret for tredje gang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *